kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor...
Modern Devlette SİYASAL TEMSİLİN KÖKENLERİ              -Egemenin Maskesi-
Siyaset

Modern Devlette SİYASAL TEMSİLİN KÖKENLERİ -Egemenin Maskesi-

Metin ÖZKANİÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
“ERKEN” MODERN DEVLETİN TARİHİ ve TEMSİL KAVRAMI
Bir Süreç Olarak “Erken” Modern Devlet
Modern Devlet Anlayışının Temelleri
Siyasal Temsil Kavramının Ortaya Çıkışı
İKİNCİ BÖLÜM
MODERN DEVLETİN BİÇİMLENİŞİ ve TEMSİL TEORİSİNİN GELİŞİMİ
Güvenlik-Özgürlük İkileminde Egemenlik:
Hobbes’tan Locke’a Toplum Sözleşmesi
Curia Regis’den Parlamento’ya: İngiltere’de Siyasal Temsilin Tarihi
Siyasal Denge Arayışından Kuvvetler Ayrılığı Teorisine: Montesquieu
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuruluşunda Siyasal Temsil:
“No Taxation Without Representation”
Rousseau’dan Sieyès’e Egemenliğin Yeni Öznesi: Halk/Ulus
États Généraux’dan Ulusal Meclis’e:
Fransa’da Siyasal Temsilin Tarihi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MODERN DEVLETTE SİYASAL TEMSİLİN DÖNÜŞÜMÜ
Emredici Vekâletten Yeni Temsile:
Seçmen-Vekil İlişkisinde Anlam, Kapsam ve Konu
Modern Demokraside “Halk”ın/”Ulus”un Egemenliği
Modern Devlette “Egemenin Maskesi”: Temsil
SONUÇ
KAYNAKÇA
DİZİN

Arka Kapak Yazısından...
Siyasal temsil, modern devlette yöneten-yönetilen ilişkisinin demokratik bir meşruluk temelinde yükselmesini sağlayan yönetsel paradigmanın merkezinde yer alır. Teorik düzlemde “halkın kendini, kendi içinden seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetmesi” olarak kavramsallaştırılan modern demokrasinin anlamını ve işlevini konu edinen her düşünsel eylem, yönetsel paradigmanın temel bileşenlerinden temsil olgusuna yüklenen rolü sorgulamayı gerektirir. Tarihsel gelişim çizgisinde siyasal temsil, değişen sosyo-ekonomik ve siyasal koşullar altında çeşitli kavrayışları paralelinde farklı siyasal rejimleri meşru bir formda sunmaya imkân tanıyan teorik açılımlarla donatılır. Temsilin farklı siyasal rejimlere adapte olma konusundaki eşi benzeri görülmemiş kapasitesi, modern devlette temsil olgusunun mahiyetini açıklayabilmek için teorik düzlemde kökensel bir soruşturmayı gündeme getirir.
Metin Özkan, modern devletin ortaya çıkışı ekseninde Machiavelli’den Sieyès’e takip ettiği teorik çizgide siyasal temsilin kökenlerini inceleyerek modern dünyada temsilin olağanüstü varlığını kavramın dönüşümünden hareketle açıklıyor. Bu girişim, Ortaçağ pratiklerinden itibaren özellikle 17. ve 18. yüzyılların düşünsel ikliminde siyasal temsilin hangi argümanlarla teorize edildiği ve nasıl bir kavrayış bütünüyle donatıldığı üzerine kurulu. Kitap, “temsilin ne anlama geldiği” sorusu üzerinden modern devlette temsile yüklenen rolü tartışmaya açıyor. Bu perspektif, modern yöneten-yönetilen kurgusunda bütün politik edimler popülist ve hukukî bağlamlarıyla halka atfedilirken siyasal temsilin ideal ile pratik arasındaki süregiden gerilimine ışık tutması hasebiyle dikkate değerdir.

Yayın Tarihi: 2021 Baskı Sayısı: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 424 Cilt Türü: Amerikan Cilt
Kağıt Tipi: 60 gr. Enso Kitap Boyutu: 14X21
Editör: Fatih DUMAN Genel Yayın Yönetmeni: Serhat Buhari BAYTEKİN
Yayın Yönetmeni: Üzeyir TEKİN Yayın Koordinatörü: Fatih YILDIZ
Redaksiyon: Tamer KOPARAN İç Tasarım: Gözde AKMAN
Kapak Tasarım: Yeşim SEL

En Çok Satanlar

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler